Nedávno jsme vás informovali o odložení platnosti nové legislativy. to vzbudilo řadu dotazů ohledně přechodného období.

Nyní bylo vydáno nové prováděcí nařízení 2020/629, které upřesňuje provoz letadel do 2 kg během přechodného období a zodpovídá tím nejasnosti.

Jde primárně o rozdělení do hmotnostních tříd do 500 g a do 2 kg. Jedná se o novelu staršího nařízení 2019/947.Po nastudování původního nařízení nabyli mnozí čtenáři dojmu, že s letadlem do 500 g lze během přechodného období létat velmi blízko osob bez náročnějších zkoušek, kdežto s hmotností  do 2 kg lze létat pouze po absolvování rozšířené varianty testu a praktického výcviku. Potom by bylo možné letadla s hmotností 500 - 2000 g provozovat nejméně 50m od cizích osob.

Aktuální nařízení 2020/629 nahrazuje mimo jiné i článek 22 týkající se přechodného období následovně:


c)

„Článek 22

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 20, používat bezpilotní systémy, jež nesplňují požadavky částí 1 až 5 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 (*2), v „otevřené“ kategorii je povoleno po přechodné období dvou let, které začíná rok po dni vstupu tohoto nařízení v platnost, a to za těchto podmínek:

a)

bezpilotní letadla se vzletovou hmotností nižší než 500 g provozuje v rámci provozních požadavků stanovených v bodě UAS.OPEN.020 odst. 1 části A přílohy dálkově řídící pilot, jehož úroveň způsobilosti stanovil dotčený členský stát;


b)

bezpilotní letadla se vzletovou hmotností nižší než 2 kg jsou provozována při zachování minimální vodorovné vzdálenosti 50 metrů od osob a dálkově řídící piloti mají úroveň způsobilosti přinejmenším rovnocennou úrovni způsobilosti stanovené v bodě UAS.OPEN.030 odst. 2 části A přílohy;


c)

bezpilotní letadla se vzletovou hmotností nižší než 25 kg jsou provozována v rámci provozních požadavků stanovených v bodě UAS.OPEN.040 odst. 1 a 2 a dálkově řídící piloti mají úroveň způsobilosti přinejmenším rovnocennou úrovni způsobilosti stanovené v bodě UAS.OPEN.020 odst. 4 písm. b) části A přílohy.”


Vysvětlení:

Zjednodušeně řečeno: V přechodném období bude možné provozovat letadla do 0,5 kg bez náročnějších testl a zkoušek i ve městě, nad osobami (mimo shromáždění). Od 0,5 kg do 25 kg bude možné létat jen mimo hustě osídlené prostory. Kdo bude chtít, může si pro letadla 0,5 - 25 kg dodělat zkoušku navíc a po splnění teoretické i praktické zkoušky létat i ve městě.


Nově vyrobených letadel, které již budou spadat do nově vytvořených tříd, se přechodné období vůbec netýká a budou mít svá vlastní pravidla, viz náš seriál článků:

TŘÍDY LETADEL (ROZDĚLENÍ PODLE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ)

KATEGORIE (ROZDĚLENÍ PODLE DRUHU PROVOZU)